Top

Message from the Very Rev. Fr. Mesrop Parsamyan

Message from the Very Rev. Fr. Mesrop Parsamyan

Արդէն երեք տարի է, ինչ հոգևոր ծառայութիւնս կը բերեմ ԱՄՆ Հայոց Արևելեան Թեմէն ներս և այս երեք տարիներու ընթացքին երբևէ առիթը բաց չեմ թողած, աւելին՝ ձգտած եմ առիթներ ստեղծել Սուրբ Ներսէս Ընծայարան այցելելու, դասախոսելու, աղօթելու ուսանողներու հետ, և պարզապէս վայելելու հիւրընկալ մթնոլորտը այս նուիրական հաստատութեան։
       Սուրբ Ներսէսը հայ իրականութեան մէջ այն եզակի կրթօջախներէն է, որ ոչ միայն գիտութիւն կը ջամբէ, միտքը կը կրթէ, այլ առաւելապէս հոգին և սիրտը կը լուսաւորէ ուսանողներու՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հետ կենդանի հաղորդութեան միջոցով առաջնորդելով դէպի Աստուած։ Յիրաւի Ս. Ներսէսը կեանքեր կը վերափոխէ։
       Այս առումով գովարժան է նուիրեալ դասախոսներու և տեսչութեան ջանքն ու եռանդը, ովքեր քաջ կը գիտակցին, թէ կեանքն աւելի մեծ պատասխանատուութիւն, աւելի մեծ արտօնութիւն ու առաւելութիւն չի տար, քան յաջորդ սերունդի դաստիարակութիւնը:
       Եթէ եկեղեցականը կոչում ունի մարդոց հոգիները բարձրացնելու, ինք նախ պէտք է կենայ բարձրութեան մը վրայ։ Խորապես համոզուած եմ, որ Սբ. Ներսէսը այն հոգեմտաւոր բարձունքն է, որու վրայ կանգնած մեր ապագայի հոգևորական ճեմարանականները պիտի մարդոց առ Աստուած առաջնորդեն։
       Ի խորոց սրտի աղօթիւք երկար տարիներու աստուածահաճոյ և արգասաբեր առաքելութիւն կը մաղթեմ Սբ. Ներսէս Ընծայարանին։
 
Մեսրոպ Վարդապետ Պարսամեան 
 
      It has been already three years since I began serving in the Eastern Diocese of the Armenian Church of America. During those three years I have never missed an occasion, and in fact, I have looked forward to opportunities to visit St. Nersess Seminary, to lecture, to pray with the students and to enjoy the gracious hospitality of this sacred institution.
      St. Nersess is one of those unique educational centers in Armenian reality that not only dispenses knowledge and educates the mind, but even more so it illuminates the soul and the heart of its students through a living communion with our Lord Jesus Christ, and guides them on the path to God. Indeed, St. Nersess transforms lives.
      In this regard, the efforts and enthusiasm of the dean and professors are laudable. They understand well that there is no greater responsibility, advantage and benefit in life than the education of the next generation.
      If the priest is called to lift up the souls of the people, then he, first of all, must have already ascended to the spiritual height. I firmly believe that St. Nersess is that intellectual and spiritual height upon which are standing the seminarians, who as our future clergy will lead our people to God.
      With prayers from the depth of my heart I wish that St. Nersess Seminary will be blessed with many years of God-pleasing and fruitful ministry.
 
Very Rev. Fr. Mesrop Parsamyan

Post a Comment