Top
Image Alt

Prayer For The Seminary

O Lord Jesus Christ our God, the teacher and savior of all, look upon us, your servants, we beseech you, and bless Saint Nersess Armenian Seminary, named after your servant, the patriarch of the Church of Armenia, and make its workers worthy of fruitful labor in the harvest for which you commanded your apostles to pray to the Lord of the Harvest. Grant to them that instruct and to them that study therein wisdom and godliness that they may be guided in your way. Lead them that are worthy to be chosen vessels for you to heed your call and follow you as did your disciples who proclaimed your truth to give light to the world. Bestow your gifts from on high upon the founders and all the benefactors of the Seminary and make them abound in all good works.

Fill us all, we pray to you, with divine and heavenly grace that ever fills the needs of the holy ministry of the Apostolic Church, for the continual building up of the same. Teach us to know, to love and to obey you and give us they strength to prevail against the adversary and to work with diligence and unselfishness in the service of your kingdom, through the intercession of your Blessed Mother Virgin Mary and of Saint Nersess the Graceful and of all the saints with whom we praise you, together with the Father and the Holy Spirit now and ever and unto the ages of ages. Amen.

Աղօթք վասն Ս. Ներսէս Ընծայարանի

Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած մեր, բոլորիս վարդապետն ու փրկիչը, կ՚աղաչենք քեզի, նայէ մեր վրայ ՝ որ քու ծառաներդ ենք, եւ օրհնէ քու ծառայիդ՝ Հայց․ Եկեղեցւոյ Հայրապետին անուան ձօնուած Ս․Ներսէս Ընծայարանը, եւ հոն գործող անձերը արժանացուր արդիւնալից աշխատանք կատարելու հունձքի ատեն, որուն համար պատուիրեցիր առաքեալներուդ, որպէս զի աղօթեն Հունձքի Տիրոջ: Պարգեւէ հոն ուսուցանողներուն եւ ուսանողներուն իմաստութիւն եւ աստուածպաշտութիւն, որպէս զի անոնք քու ճանապարհէդ առաջնորդուին։ Առաջնորդէ անոնք որոնք արժանի են քու ընտրեալ անօթներդ դառնալու, որպէս զի լսեն քու կոչդ եւ հետեւին քեզի, ինչպէս որ ըրին քու աշակերտներդ՝ որոնք քարոզեցին քու ճշմարտութիւնդ՝ լոյս սփռելու համար աշխարհին։ Ի վերուստ՝ քու պարգեւներդ շնորհէ Ընծայարանի բոլոր հիմնադիրներուն եւ բարերարներուն եւ առատացուր զանոնք բոլոր բարի գործերու մէջ:

Կ’աղօթենք քեզի, լեցուր մեզ բոլորս աստուածային եւ երկնային շնորհով, որ միշտ կը մատակարարէ Առաքելական Եկեղեցւոյ սրբազան ծառայութեան կարիքներուն՝ նոյն նպատակին շարունակական աճումին համար։ Սորվեցուր մեզի իմանալ, սիրել ու հնազանդ ըլլալ քեզի եւ տուր մեզի քու զօրութիւնդ՝ ընդդիմանալու համար հակառակորդին եւ ջանասիրութեամբ ու անուրացութեամբ գործելու՝ ի խնդիր քու արքայութեանդ ծառայութեան, բարեխօսութեամբը քու օրհնեալ Մօրդ՝ Ս. Կոյս Մարիամին, եւ Ս. Ներսէս Շնորհալիին եւ բոլոր սուրբերուն, ընդ որս փառաւորեմք զքեզ, ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն։

This prayer, composed by the founder of St. Nersess Seminary, Archbishop Tiran Nersoyan (†1989), 
appeared in the 1963-1964 Academic Catalogue of Saint Nersess Armenian Theological School, Evanston, Illinois.